بایرلورکوزن 2-1 اتلتیکو مادرید؛ غافلگیری بزرگ بای آرنا و لبخند رضایت بیانکونری ...