عضو مجمع نیروهای خط امام گفت: دوران پدرخانوادگی در جریان اصلاحات به اتمام رسیده و ما باید به فکر تدبیر جدی باشیم. ...