اومرو آنتونوتی بازیگر 5 تا از فیلم های شاخص برادران تاویانی در 84 سالگی از دنیا رفت. ...