پیش پرداخت:ده میلیون تومان 10000000اجاره روزانه:80تعداد اقساط:42 ماهسفته :80 میلیون تومانمبلق پیش پرداخت قسمتی از اجاره حساب میشودتحویل خودرو به صورت ...