چانه‌زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای حقوق سال آینده کارگران آغاز شد. ...