معاون فرهنگی و مدیر روابط عمومی باشگاه نساجی مازندران منصوب شدند. ...