عکاس هایی که کنار زمین شاهد سر خوردن داریوش شجاعیان روی توپ بودند، او را بعد از خروج از زمین تعقیب کردند، زمانی که او با نگرانی از مصدومیتش حرف می زد. ...