احسان حسینی و آدام همتی از جایگاه ویژه ورزشگاه آزادی نظاره گر بازی خواهند بود. ...