آیا سرعت سیستم شما نسبت به روزهای اولیه خودکاهش یافته است؟آیا دائما با پیغام های نامربوط و خطاهای متعدد نا آشنا برخورد می کنید؟ چنانچه جواب شما مثبت است، بدون شک ویندوزتان به یکی از انواع جدید نرم افز ...