ابراز نگرانی نروژی‌ها درباره پراکندگی ورزشگاه‌های میزبان بازی‌های 2026 ...