شطرنج سوئیس| ادامه شکست ناپذیرى مقصودلو/ توقف نایب قهرمان جهان مقابل شطرنجباز ایران ...