مخالفت دولت با تعطیلی روزهای پنجشنبه مراکز اداری در مراکز استانها و شهرستانها ...