آرتریت روماتوئید یک بیماری خود ایمنی بلند مدت، پیشرونده و ناتوان کننده است. این بیماری باعث ایجاد التهاب، تورم و درد در مفاصل و سایر اعضای بدن می شود. آرتریت روماتوئید (RA) معمولاً ابتدا روی دست و پاه ...