توییت تهیه کننده گاندو درباره دستگیری روح الله زم ...