تلویزیون در بخش مرور پرونده کاری بازیگران به سراغ حسین یاری رفته است. ...