قیس سعید که برای ورود به کاخ ریاست جمهوری تونس 25 رقیب را پشت سر گذاشت، در سیاست خارجی به تحکیم روابط با همسایگان و محکومیت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تاکید دارد. ...