مهدی فخیم‌زاده و علیرضا شجاع‌نوری از دیگر فرهیختگانی هستند که به دلیل ثبت آثار و سند ماندگار عاشورا ...