سهیل اسعد گفت: برای راهپیمایی اربعین از تعدادی خبرنگار خارجی دعوت کردیم که از جمعیت میلیونی مردم گزارش تهیه کنند اما برخی از دولت ها مانع از حضور آنان شده اند. ...