پرداختن به بنیانهای هنر و چند و چون سامان بخشی آن در زندگی از جمله امور مغفول عصر ماست که تأمل درخصوص آن شاید موجب راه یافتن بیشتر هنر در عرصه های مختلف زندگی ما شود. ...