شکست ایران مقابل بحرین دستمایه تمسخر کارتونیست بحرینی شد. ...