پاسداشت راهپیمایی‌اربعین، بیدارباشی از سوی نخبگان و چهره های مرجع اجتماعی دغدغه مند برای تبیین پدیده های مهم امروز و درک شرایط و «جایگاه ایران» و « ژئوپولتیک تشیع » در منطقه و جهان است. ...