استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گفت: همه آنچنان از این قضیه خسته شده‌اند که هر نتیجه‌ای می‌تواند همگان را راضی کند. اما همان‌طور که پیشتر گفته‌ام، مشکل اصلی دودستگی گسترده در میان مردم است. شکافی که از ...