رئیس شورای اروپا با اشاره به توافق روز گذشته آنکارا و واشنگتن گفت که این توافق، چیزی نیست که بروکسل انتظار آن را داشت. ...