شهرام بهرامی، مجری برنامه صدای آمریکا گفت: یکی از ادمین های آمدنیوزبه شهرام همایون گفته شیرین نجفی د ...