رئیس دفتر رئیس‌جمهور معتقد است که بخش اعظم مشکلات فعلی کشور از خارج از کشور نشات می‌گیرد، اما کلید و راه‌حل این مشکلات در داخل کشور است. ...