برای ریاض پایان دادن به جنگ یمن ضروری است. حمله به تاسیسات نفتی، حفره های امنیتی عربستان را بیش از پیش نمایان کرد. حداقل می توان گفت که جنگ یمن برای عربستان یک انحراف بی فایده، پرهزینه، و خطرناک از مس ...