6 واحد مسکن به محرومان شهرستان صومعه سرا واگذار شد ...