ترامپ از کوره در رفت؛ رهبران دموکرات کنگره جلسه کاخ سفید را ترک کردند ...