دورتموند و گریرو به امضا قرارداد جدید نزدیک شده اند ...