حادثه ریزش ساختمان در حال ساخت چهارشنبه شب در پاسداران تهران سبب مرگ مردی 62ساله شد. ...