حجتی: ذخایر راهبردی و وضع موجود درباره گوشت ​مناسب است ...