برای خرید واحد 35 متری 5 سال ساخت در شمیران خیابان هنگام به سرمایه 125 میلیون تومانی نیاز است. ...