نوزاد دختر در یک گور به عمق 90سانتی دفن شده بود که پس از نجات به بیمارستان منتقل شده است. ...