50سال پس از گردهمایی حدود 50قایقران در شمال ایتالیا امروز بیش از 2هزار قایقران بزرگترین مسابقه قایقرانی در جهان را برگزار کردند. ...