وزیر بهداشت افغانستان گفت: سهم ایران از بازار دارویی افغانستان به 15تا 20درصد می‌رسد و ما خواستار افزایش صادرات داروهای این کشور به کابل هستیم. ...