همزمان با فرا رسیدن فصل پائیز ، کاشت گلهای داوودی در بوستان ملت مشهد سبب شده تا این بوستان جلوه خاصی به خود بگیرد. ...