مرداد ماه سال 1393 مدیر عامل سابق شرکت فرودگاه‌های کشور گفت: با توجه به تاکیدی که دولت بر امنیت پرواز‌های مسافری دارد رییس‌جمهور هفته گذشته پرواز ایرا ...