برای خرید واحد 97 متری با عمر 4 ساله در منطقه مهرآباد جنوبی به سرمایه 921 میلیون تومانی نیاز است. ...