تحقیقات جدید حاکی از آن است که زنانی که در نقش‌های مدیران و روسا بازی می‌کنند چهار برابر مردان عریان‌تر نشان داده می‌شوند. ...