ثروتمندان دنیا برای خرج کردن پول‌های خود روش‌های مختلفی دارند. این روش‌ها از خرید خانه در نقاط مختلف دنیا آغاز و به انجام سفر‌های عجیب و غریب می‌رسد. ...