تحقیقات جدید نشان می دهند که رانندگان سیاه پوست در مقایسه با سفیدپوستان 4 برابر بیشتر توسط ماموران پلیس آمریکا مورد بازرسی قرار می گیرند. بر اساس این ...