سفر امیرحسین فتحی به ترکیه با خبرهایی همراه بود که بسیار نگران‌کننده می‌نمود. ...