اگرچه اهداف اردوغان در شمال سوریه فراتر از موضوع کردهاست اما این خواب و رویا تعبیر نخواهد شد. ...