سخنگوی دولت از ورزشگاه آزادی توئیتی را درباره حضور زنان در ورزشگاه منتشر شد. ...