به گزارش خبرگزاری تهران پرس، در گزارش اخیر مرکز آمار ایران یک تغییر مهم در گزارش اشتغال و بیکاری ایجاد شده بود. بر این اساس  طرح آمارگیری نیروی کار به ...