جنگ تجاری از کنترل خارج شده است. ؛ نشریه فوربز با این تفسیر کوتاه و صریح از جنگ تجاری میان چین و آمریکا گزارش داده است. دور جدیدی از مذاکرات تجاری بین ...