هر انتخاباتی که انجام شده همه و همه در اولویت خود توجه به حقوق و مطالبات زنان را بیان کرده‌ اما در اکثر مواقع در حد شعار باقی مانده و حتی گاهی زنان اب ...