باشگاه رایکا بابل هرگونه خبر واگذاری این تیم را تکذیب کرد. ...