فرانسه: عملیات ترکیه خطری برای امنیت اروپا است ...