کردهای سوریه: حمله ترکیه به زندان داعشی‌ها اصابت کرد ...